Milloin tanssi-liiketerapiaan?

Tanssiliiketerapiassa käsitellään hyvin moninaisia elämän haasteista ja sairauksista johtuvia tilanteita. Tanssi-liiketerapiaan tullakseen ei tarvitse mitään erityistä taitoa tai kokemusta liikkeestä, mutta oma kiinnostus kehon ja liikkeen kautta tapahtuvaan toiminnalliseen terapiatyöskentelyyn on toki tärkeä.

Tanssi-liiketerapia (psykoterapeuttisesti orientoitunut keho-ja liiketyöskentely) kuuluu luoviin ja toiminnallisiin taideterapioihin.

Tanssi-liiketerapiassa kaiken keskiössä on yksilön koko elämän ajan kokenut keho ja vuorovaikutuksellinen ja koettua ilmaiseva ja vuorovaikutuksessa tapahtuva liike.

Terapiaa toteutetaan myötätuntoisessa, läsnäolevassa ja lempeässä ilmapiirissä, jonka luomisessa ammattilaisia tanssi-liiketerapeutit juurikin ovat.

Tanssi-liiketerapian vastaanotolla kohtaat lempeän, myös sanattomaan vuorovaikutukseen paneutuvan ja omassa kehossaan läsnäolevan terapeutin, joka lisää terapiasuhteen hoitavuutta ja mahdollistaa paremman ja tehokkaamman kuntoutumisen monissa eri tilanteissa

Turvalliseen ja hyvään terapiasuhteeseen panostetaan paljon asiakkaan kanssa. Näin terapian tulokset ovat myös hyvät ja pysyvät.

Miten tanssi-liiketerapia eroaa muista terapioista, mm. kognitiivisesta psykoterapioista?

Tanssi-liiketerapiassa tutkitaan elettyä elämää ja kokemuksia kehon ja liikkeen kautta. Kehollinen ilmaisu on luonnollinen ja ihmisen alkuperäisin kommunikaatiotapa ja kaikki kokemukset tapahtuvat aistiemme välityksellä, eli kehollisesti.

Kehon kautta kokemusten sanoittaminen mahdollistaa laaja-alaisen elämän kokemusten ja vuorovaikutussuhteiden tutkimisen ja myös tarvittaessa sellaisten kokemusten ja muistojen tutkimisen, joka sijoittuu hyvin varhaiseen ei kielelliseen elämänvaiheeseen (alle 2-3v ikä)

Tanssi-liiketerapiassa käytetään musiikkia mutta myös ilman musiikkia tapahtuvia harjoitteita.

Kehosta ja liikkeestä syntyviä kokemuksia puretaan ja jäsennetään aina myös keskustellen, mutta lisäksi käytetään myös luovaa kuvallista ilmaisua (piirtäminen, maalaminen jne), sekä mm.kirjoittamista ym.luovia lähestymistapoja. Näitä voidaan käyttää joko kokemuksen prosessoinnissa, tai kokemuksen jäsentämisessä keskustelun apuna.

Luovassa prosessissa aivojen syvät osat ja limbinen järjestelmä saadaan aktivoitua tehokkaasti ja nopeasti terapiaprosessiin mukaan pelkän puhuvan pään sijaan.

Koulutettuja ammattilaisia sinua auttamassa lempeästi elämässä eteenpäin

Taideterapioita ovat kuvataide-musiikki-, tanssi-liiketerapia, sekä ekspressiivinen taideterapia.

Suomessa koulutetaan ammattilaisia jokaiseen näistä taideterapian alueista.

Psykoterapeuttisesti orientoituneen tanssi-liiketerapian koulutus kestää yhteensä 4 vuotta (120 op) ja täyttää psykoterapian koulutukselle asetetun sisältö-ja vaatimustason.

Koulutetut tanssi-liiketerapeutit kuuluvat Suomen tanssiterapiayhdistykseen ja ovat sitoutuneet noudattamaan sen eettisiä velvoitteita ja sääntöjä.

Ammatissaan työskentelevät Tanssiliiketerapeutit ovat velvoitettuja käymään myös säännöllisesti työnohjauksessa ja osallistuvat aktiivisesti koulutuksiin ylläpitääkseen korkeatasoista ammattitaitoaan ja osaamistaan.

Kenelle?

Tanssi-liiketerapia soveltuu erinomaisesti mm. masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden, uupumuksen, syömishäiriöiden, eri elämän kriisien, traumojen ja somaattisten sairauksien aiheuttamien haasteiden hoitoon ja kuntoutukseen ainoana terapiana.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin terapian vaikuttavuuden osalta aina asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde, jossa tanssi-liiketerapeutit ovat alansa huippuja.

Tanssi-liiketerapiassa suuri painopiste on nimenomaan kehon kokemuksen ja kehollisen vuorovaikutuksen merkityksessä, sekä kehosuhteessa.

Miten pääsen terapiaan?

Tullaksesi tanssi-liiketerapiaan et tarvitse lähetettä. Terapia ei ole kela-korvattavaa, vaan asiakas maksaa käynnit itse.

Terapia on luonteeltaan joko lyhytterapiaa 10-20 kertaa, tai pidempikestoista 1-3v asiakkaan elämäntilanteesta ja haasteesta riippuen.

Aloitamme aina yhteisellä tutustumiskäynnilla, jonka jälkeen yhdessä sopien seuraa 3-5 kerran arviointijakso.

Vasta tämän jälkeen asiakas ja terapeutti yhdessä päättävät aloitettavasta terapiasta. tanssi-liiketerapiasta saa kuitenkin itselleenusein  jo selkeää hyötyä ensimmäisilläkin kerroilla, sillä kun kehon kautta asioita käydään läpi, pääsemme lempeästi läpi kognitiivisten ”pidäkkeitten” ja ”kerrosten”, joita helposti pelkän keskustelun avulla saattaa muodostua.